Không. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, AZF không thay đổi chuyên viên phụ trách doanh nghiệp của bạn.
Ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng từ chuyên viên như: thuyên chuyển công tác hoặc không còn làm việc tại AZF…