Có. Ngay sau khi ký hợp đồng, chuyên viên kỹ thuật của AZF sẽ lập tức theo dõi và xử lý hồ sơ của công ty bạn.
Đồng thời, trong quá trình thực hiện, chuyên viên AZF sẽ tư vấn tất cả các vấn đề liên quan để doanh nghiệp vừa có thể tối ưu chi phí mà luôn đúng theo quy định hiện hành.