Có. AZF xuất hóa đơn dịch vụ.
Hóa đơn AZF xuất là hóa đơn điện tử.