Không. Phí dịch vụ trong hợp đồng là chi phí trọn gói. AZF cam kết không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác – điều này được cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ.