AZF cam kết bảo mật, không chia sẻ thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên nào khác, trừ khi được khách hàng đồng ý.