Ngày 17/3/2020 Cục An Toàn Thực Phẩm đã có văn bản chỉ đạo gửi đến Ban quản lý An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc ”Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, công bố sản phẩm thực phẩm chức năng trên địa bàn” với nội dung:

Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng và chỉ đạo Lãnh đạo Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được phân công, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Ban quản lý An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố:

1.Tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm thực phẩm trên nhãn có ghi thành phần cấu tạo, công dụng liên quan đến sức khỏe và hướng dẫn sử dụng phù hợp là thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 15/2-18/NĐ-CP nhưng doanh nghiệp thực hiện tự công bố.

Khi phát hiện các trường hợp trên, đề nghị Ban quản lý An toàn thực phẩm và Chi cục yêu cầu tổ chức, cá nhân rút hồ sơ tự công bố và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký bản công bố theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 15/2-18/NĐ-CP. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân đã nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng nộp hồ sơ tự công bố, đề nghị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc sản xuất, kinh doanh và công bố sản phẩm thực phẩm theo đúng quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2-18/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành của pháp luật.

Cục An toàn thực phẩm thông báo để Ban quản lý An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.